วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552

รวมบทคัดย่องานวิจัยนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์

รวบรวมบทคัดย่องานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด เป็นที่ปรึกษา ผู้สนใจ full text สามารถติดต่อได้ที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทร(081)2611244